15. Эхартан дийцар / ШозлагIа хIуп алар / Ахьмад

14. Эхартан дийцар / Хьалхара хIуп алар / Ахьмад

13. Эхартан дийцар / ТIаьххьара денош / Ахьмад

12. Эхартан дийцар / Iийса воссар / Ахьмад

11. Эхартан дийцар / Дажжал / Ахьмад

Барт бу вайн хьал хуьйцан дерг / Iадлан

Даймохк безар / Рамзан

Iедалш а, такфира охIла а / Ахьмад