11. ХIай ийман диллинарш! / Керистан муьтIахьа ма хила / Ахьмад

10. ХIай ийман диллинарш! / Дика дерг ло сагIийна / Ахьмад

09. ХIай ийман диллинарш! / Шайн сагIанаш мадохаде / Ахьмад

08. ХIай ийман диллинарш! / Оха шайна деллачух харжа йе / Ахьмад

07. ХIай ийман диллинарш! / Ислам дерриге тIелаца / Ахьмад

06. ХIай ийман диллинарш! / Марха кхабар парз дина / Ахьмад

05. ХIай ийман диллинарш! / ЧIир эцар / Ахьмад

04. ХIай ийман диллинарш! / Хьанала дерг даа / Ахьмад

03. ХIай ийман диллинарш! / Собарца, ламазца гIо ду / Ахьмад

02. ХIай ийман диллинарш! / Элчанца гIиллакхе хила / Ахьмад