Хьадисашна инкарло / Ӏадлан

ГIийлачу нехан шеконаш / Ахьмад

17. Эхартан дийцар / Кхерамехь хирбоцурш / Ахьмад

16. Эхартан дийцар / Iеса нехан хьал / Ахьмад

15. Эхартан дийцар / ШозлагIа хIуп алар / Ахьмад

14. Эхартан дийцар / Хьалхара хIуп алар / Ахьмад

13. Эхартан дийцар / ТIаьххьара денош / Ахьмад