12. Эхартан дийцар / Iийса воссар / Ахьмад

11. Эхартан дийцар / Дажжал / Ахьмад

Барт бу вайн хьал хуьйцан дерг / Iадлан

Даймохк безар / Рамзан

Iедалш а, такфира охIла а / Ахьмад

Вай Iеламнах Европа мозгIарш бац / Ахьмад

30. Берашна Элчанан ﷺ дийцарш / Рамзан

10. Эхартан дийцар / Къемат-ден яккхий билгалонаш / Ахьмад

Элчано (ﷺ) тIахьар заманахь хир бу аьлла бийцина тIом буй Украинан а, гIаскхишна а юккъахь берг / Рамзан