1 Шайх Iабдур-рахьма́н ибн На́сыр ас-СаIдий
2 Шайх Iабдул-Iази́з ибн Ба́з
3 Шайх Мухьаммад На́сыруд-ди́н ал-Алба́ний
4 Шайх Мухьаммад ибн Со́лихь ал-Iусайми́н
5 Шайх Со́лихь ибн Фавза́н ал-Фавза́н
6 Шайх Iабдул-Iази́з ибн IабдуллахI А́ли аш-Шайх
7 Шайх IабдуллахI ибн Мухьаммад ал-ГIунайма́н
8 Шайх Со́лихь ибн Мухьаммад ал-Лухьайда́н
9 Шайх Я́сир БурхIа́мий
10 Шайх Абу Исхьа́къ ал-Хьувайний
11 Шайх СаIи́д Iабдул-Iази́м
12 Шайх МустIафа́ ал-Iадавий
13 Шайх Мухьаммад Iари́фи
14 Шайх Вахьи́д Iабдус-Сала́м Ба́лий
15 Шайх Мухьаммад Хьасса́н
16 Шайх Мухьаммад Iабдул-Макъсу́д
17 Шайх Махьму́д ал-Мисрий
18 Шайх Мухьаммад Исма́Iи́л ал-Мукъаддим
19 Шайх СаIи́д Махьму́д
20 Шайх Мухьаммад Хьусайн ЯIкъу́б
21 Шайх Ахьмад ан-Накъи́б
22 Шайх Iабдур-Разза́къ ал-Бадр
23 Шайх Ха́лид ар-Ра́шид
24 Шайх Ахьмад Фари́д
25 Шайх Iадна́н ал-IарIу́р
26 Шайх Наби́л ал-Iавадий
27 Шайх Мухьаммад Со́лихь ал-Мунажжид
28 Шайх Ахьмад ас-Си́сий
29 Шайх Со́лихь ал-МагIа́мисий
30 Шайх Ха́лид ал-Муслихь
31 Шайх Iусма́н Хами́с
32 Шайх Iа́ид ал-Къарний
33 Шайх IабдуллахI ал-Жибри́н
34 Шайх Iабдур-Рахьма́н ДимашкъиййахI
35 Шайх МусIад Анвар
36 Шайх Ахьмад ХьутIайбахI
37 Шайх Iабдул-Iази́м Бадавий
38 Шайх Iа́дил Ю́суф ал-Iазза́зий
39 Шайх Ю́суф ал-ГIафи́с
40 Шайх Абу Бакр ал-Жаза́ирий
41 Шайх Абу Бакр ал-Хьанбалий
42 Шайх Абу Идри́с
43 Шайх СаIи́д ибн Iалий ибн ВахIф ал-КъахьтIа́ний
44 Шайх Iумар Сулайма́н ал-Ашкъар
45 Шайх Бадр ибн На́дир Миша́рий
46 Шайх ЗахIра́н ТIулбахI
47 Шайх Ра́гIиб ас-Сиржа́ний
48 Шайх Мухьаммад ЗугIбий
49 Шайх Хами́с аз-ЗахIра́ний
50 Шайх Iабдул-Ваки́л
51 Шайх Хьа́мид Акрам
52 Шайх Мухьаммад ад-Дубайсий
53 Шайх Шари́ф ХIазза́I
54 Шайх Iумар ибн Iабдил-Iази́з ал-Къурайший
55 Шайх Хьа́зим Шу́ма́н
56 Шайх Саййид ибн Хьусайн ал-Iаффа́ний
57 Шайх IабдуллахI Ша́кир
58 Шайх Жама́л ал-Мара́кибий
59 Шайх Iабдул-Iази́з ат-ТIари́фий
60 Шайх Мухьаммад Субхьи ибн Хьасан Хьалла́къ
61 Шайх Мухьаммад Iамр ибн Iабдил-ЛатIы́ф
62 Шайх Бакр ибн IабдиллахI Абу Зайд
63 Шайх МашхIу́р ибн Хьасан А́ли Салма́н
64 Шайх Сулайма́н ал-Iулва́н
65 Шайх Мухьаммад ибн Мухьаммад ал-Мухта́р ал-Шинкъи́тIий
66 Шайх Iумар ибн Ибра́хIи́м
67 Шайх На́сыр ибн Iабдил-Кари́м ал-Iакъл
68 Шайх СаIд ибн На́сыр аш-Шисрий
69 Шайх ШуIайб ал-Арна́у́тI
70 Шайх IабдуллахI ибн Iабдил-Iази́з ал-Жибри́н
71 Шайх Iалий Мухьаммад Ас-Салла́бий
Iелам нехан цIерш
 
 
 
АллахIа боху:
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
Боккъалла а, АллахIан лайшан юкъара Цунах кхоьруш берш Iелам нах бу